Menu Sluiten

Juridische procedure overschrijden transportvermogen: FAQ

Beperking aansluitcapaciteit: juridische procedure

Juridische procedure overschrijden van gecontracteerd transportvermogen aan uw broek? U bent niet het eerste of laatste bedrijf dat wordt aangeklaagd door de netbeheerder. Rechtszaken op dit gebied worden een groot thema in de aankomende jaren. Lees hier alles over deze ontwikkeling en neem direct contact op om hier vrijblijvend gedegen advies over te krijgen en de juiste juridische doorverwijzing.

Voorbeeld (fictief, maar dit soort gevallen zijn bekend):

Slagerij Beentjes heeft een grote investering gedaan in een nieuwe koelcel. Een half jaar na installatie krijgt meneer Beentjes een brief van de netbeheerder. Er wordt gedreigd met een juridische procedure. De slagerij overschrijdt namelijk al een half jaar het gecontracteerd transportvermogen en verhoging van het vermogen is niet mogelijk in verband met de netcongestie. Als Beentjes niet snel het piekgebruik verlaagd wordt er een dwangsom afgedwongen via de rechter. Tevens wordt de slagerij aansprakelijk gehouden voor alle gevolgschade en worden derden voor schade naar meneer Beentjes doorverwezen. De slagerij zit klem en vraagt zich af wat zijn mogelijkheden zijn.

Lees hier alles over deze en vergelijkbare situaties en ontdek wat de mogelijkheden zijn

Netcongestie en transportschaarste: wat is het?

Transportschaarste bij de netbeheerders Liander, Enexis en Stedin zorgt voor problemen op het elektriciteitsnet. Dat resulteert in hoofdbrekers bij TenneT, die verantwoordelijk is voor het elektriciteitsnet. Het is een hot issue, zoals deze kamerbrief over transportschaarste laat zien. Transportschaarste klinkt technisch en ingewikkeld. Daarom een voorbeeld om het inzichtelijk te maken.

Voorbeeld:
Vergelijk het met de snelweg. Als er teveel auto’s op de snelweg rijden dan is er een tekort aan wegen: er onstaat file. Het verschil tussen de snelweg en het stroomnet: als er file is op het stroomnet ontstaat er direct grote schade. Enexis, Liander, Stedin, Tennet zijn daarom samen verantwoordelijk voor het voorkomen van file op het stroomnet.

Net als op de snelweg kan file ontstaan door ‘afname’ (uitvoegende auto’s) en ‘invoeding’ (invoegende auto’s). Tevens kan het per gebied verschillen. Een specifieke wijk kan voor invoeding of afname en op specieke momenten transportschaarste hebben. Ook hier kan de vergelijking gemaakt worden met een op- of afrit van een bepaalde wijk op een bepaald moment op de dag.

Klik op de kaart voor een up to date en interactieve database. Per gebied verschilt de mate van congestie.

Bent u op zoek naar een Consultant Netcongestie? Ga in gesprek met een van onze energie analisten en leer meer over wat transportschaarste voor uw bedrijf betekent.

Congestiemanagement door Netbeheer Nederland: rechten en plichten netbeheerder

Netbeheer in Nederland gaat momenteel voor een significant gedeelte om congestiemanagement: Hoe reguleer je het elektriciteitsnet zodat er geen grote schade ontstaat? Congestiemanagent is nu vaak reactief; ‘het voorkomen van schade’. Dat komt omdat er jarenlang een stimulerend beleid is geweest voor het uitbreiden van levering en afname van stroom (verduurzaming en electrificatie). Er is te weinig focus op en budget voor netuitbreiding geweest. Netbeheer Nederland en de netbeheerders Enexis, Stedin en Liander doen nu veel onderzoek en investeren in verzwaring van het net, maar dat komt voor veel bedrijven te laat.

Energiewet, ACM, Code Energie: waar baseert de netbeheerder zich op bij juridische procedure?

Afspraken die er over congestiemanagement zijn gemaakt, staan in de ‘codes energie’ van de Autoriteit Financiele markten (ACM). De ACM neemt tevens besluiten en publiceren addenda met betrekking tot de Elektriciteitswet uit 1998. Een nieuw besluit over congestiemanagement heeft ook betrekking op u als grootverbruiker en brengt bepaalde verplichtingen met zich mee.

U zult snappen; achter een juridische procedure tegen u als grootverbruiker gaan veel wetten en bepaling schuil. Hoog tijd om een expert in te schakelen om u bij te staan als u een brief heeft ontvangen over de transportbeperking. Bel gerust met onze energie expert voor meer informatie.

Tijdelijke transportbeperking: betekenis voor u

Een van de maatregelen die een netbeheerder kan nemen in geval van netcongestie, is een tijdelijke transportbeperking. Liander, Stedin en Enexis hebben naar bedrijven in specifieke ‘probleemgebieden’ brieven gestuurd waarin ze de tijdelijke transportbeperking aankondigen. Wat een netbeheerder dan eigenlijk doet, is een ‘Overschrijding van transportvermogen verbieden’. Als u zo’n brief heeft ontvangen, is het tijd om uw eigen situatie goed in beeld te brengen of hier advies over in te winnen.

Neem nu contact op met een van onze Energie Analisten

‘Overschrijden gecontracteerd transportvermogen verbieden’: implicatie voor u

Als een netbeheerder u een brief stuurt waarin het ‘overschrijden van transportvermogen verboden wordt’, betekent dat in de praktijk dat u uw huidige piekbelasting kunt blijven hanteren, maar dat u moet uitkijken voor een verandering in uw energiegebruik. Uw transportvermogen is namelijk het maximale stroomgebruik dat u gedurende het jaar op een specifiek moment zult hebben.

In het verleden werd bij het overschrijden van uw transportvermogen (piekbelasting) automatisch een verhoging van uw transportvermogen in gang gezet (al dan niet binnen uw bestaande aansluitcapaciteit). Voor de netbeheerder was dit gunstig: het levert een structurele verhoging van inkomsten op, soms met minimale kosten.

Nu er echter een capaciteitstekort op het elektriciteitsnet is, is het voor de netbeheerder veel lastiger om die verzwaring uit te voeren en tevens is er een risico van overbelasting op het net als teveel ondernemers tegelijkertijd hun transportvermogen overschrijden.

Daarom moet u nu binnen uw gecontracteerde transportvermogen blijven en kunt u geen incidentele uitschieters meer hebben zonder risico op consequenties.

Wat betekent dat voor u? Voor de meeste bedrijven betekent dit beperking van uw vermogen om te groeien, aangezien de meeste groei gepaard gaat met een verhoging van uw energiebehoefte op een specifiek piekmoment.

‘Overschrijden transportvermogen’: juridische procedure voorkomen

Voorkom overschrijding transport vermogen om een juridische procedure te voorkomen. U moet dus op uw hoede zijn voor een verandering in uw piekbelasting door een ontwikkeling in bedrijfsvoering. Denk hierbij aan nieuwe apparaten en machines, een toename in personeel, een verandering in productieschema (apparaten die voorheen na elkaar aan stonden, draaien nu tegelijkertijd op vol vermogen), elektrificatie (combiboiler die nu altijd op stroom draait), verduurzamingsmaatregelen (zonnepanalen, laadpalen). Kortom alles wat er in uw energiehuishouding veranderd kan u misschien over de piek van uw transportvermogen heen duwen.

Juridische procedure overschrijden transportvermogen: wat te verwachten

Een juridische procedure kan het gevolg zijn als u toch uw transportvermogen overschrijdt. Let op: u zult waarschijnlijk eerst een brief over tijdelijke transportbeperking ontvangen. Een brief moet gezien worden als een eerste waarschuwing.

Hierna kan direct al een juridische procedure overschrijden transportvermogen gestart worden. Die procedure is in eerste instantie gericht op het afdwingen van de naleving van de transportovereenkomst. Netbeheerders Liander, Stedin en Enexis, proberen met druk van de rechter het tijdelijk verbod op het overschrijden van het gecontracteerde transportvermogen kracht bij te zetten. Dit gebeurd onder andere door het aanvragen van een dwangsom.

Rechtelijke uitspraak juridische procedure overschrijden transportvermogen

Een rechtelijke uitspraak over deze juridische procedure uit 2021 vormt nu de basis voor netbeheerders om hun aanklacht tegen u als grootverbruiker kracht bij te zetten. Alhoewel een aankondiging van een juridische procedure tegen uw bedrijf een serieuze zaak is, moet hier ook nuchter naar gekeken worden. Deze rechtelijke uitspraak onderstreept puur de tijdelijke transportbeperking en legt enkel een voorwaardelijke boete op voor overschrijding van die transportbeperking.

Er zijn nog geen gevallen bekend van zaken waarbij tot veroordeling is overgegaan na het feitelijk overschrijden van het gecontracteerd transportvermogen.

Gevolgen overschrijden transportvermogen na brief: juridische procedure

U hoeft dus in feite geen actie te ondernemen totdat de beruchte brief ontvangen is met de dreiging voor een juridische procedure. Dat gezegd hebbende is het wel te adviseren om direct expertadvies in te winnen als u vermoedt dat uw bedrijf het gecontracteerd transportvermogen dreigt te overschrijden.

Naast de gerechtelijke uitspraak dreigt de netbeheerder namelijk ook met andere middelen, die in bepaalde mate stand kunnen houden als het een zaak voor de rechter wordt.

 • Aansprakelijkheid: de netbeheerder stelt uw bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van uw gecontracteerde transport vermogen. Die is ongespecificeerd en kan ook van toepassing zijn op: Schade aan het elektriciteitsnet en gevolgschade bij derden door transport onderbreking. Onwaarschijnlijk, maar in potentie dus een enorme claim.
 • Transport onderbreking: de netbeheerder dreigt in geval van overtreding met het afsluiten van uw stroomaansluiting. Ook hierbij moet een rechtelijke uitspraak uitwijzen of dit stand houdt, maar het is aan te raden om nu al een juridisch dossier op te bouwen en expertadvies in te schakelen. Want wie zegt dat u de netbeheerder niet aansprakelijk kunt stellen voor misgelopen inkomsten in geval van uitval van uw aansluiting? Lees hier wat u moet doen in geval van een afsluiting.

Mag de netbeheerder dit zomaar bij het bedrijfsleven neerleggen?

Of de netbeheerder in het gelijk wordt gesteld bij de rechter is moeilijk te bepalen. Wat mee zal spelen zijn de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen die de spelregels bepalen op het energienet. U kunt zich afvragen of er geen onrechtmatige en onevenredige beperkingen aan specifieke groepen bedrijven worden opgelegd. Wordt het gelijkheidsprincipe hier voldoende gehandhaafd?

Binnen het bedrijfsleven is er nu veel verontwaardiging over deze ontwikkeling. Vanuit het ondernemersperspectief is het namelijk juist de netbeheerder die al dan niet moedwillig tekort heeft geschoten. Waarom is het stroomnet niet klaar voor de elektrificatie, die al zo lang gaande is? Is het gerechtvaardigd dat de rekening van deze politieke keuze nu bij de ondernemer wordt neergelegd?

De netbeheerder wil schade aan het stroomnet voorkomen en dat is begrijpelijk. Echter, het is maar de vraag of een juridische procedure tegen specifieke bedrijven echt stand zou houden als het erop aankomt.

Netuitbreiding: wanneer hogere weer piekbelasting mogelijk?

De netbeheerders zijn nu druk bezig met de netuitbreiding, dus verzwaring en uitbreiding van het stroomnet. Na lokale onderzoeken wordt er bepaald wat er nodig is, welke tijdelijke beperkingen er worden aangekondigd en wanneer er netverzwaring mogelijk gaat zijn. Deze trajecten zijn nu in volle gang en duren soms wel tot 2030/2035. De plannen moeten vaak nog door de Autoriteit Financiele Markten worden goedgekeurd, dus er is nu in de meeste gevallen nog geen zekerheid voor jouw bedrijf.

Netverzwaring aanvragen: start snel procedure

Transportcapaciteit uitbreiden voor jouw bedrijf? Overschrijdt jouw bedrijf het transportvermogen, of staan er ontwikkelingen te gebeuren die overschrijdingsrisico’s met zich mee brengen zoals de aanleg van zonnepanelen? Vraag in dat geval een verzwaring aan bij uw netbeheerder (zoals Liander, Enexis of Stedin) om zo uw transportcapaciteit te vergroten. Soms is dit namelijk nog wel mogelijk en is het goed om alvast de kosten voor netverzwaring helder te krijgen. Is het niet mogelijk, dan heeft u in ieder geval aangetoond dat u zorgvuldig handelt. Wellicht dat dit kan helpen in een eventuele verdediging in een juridische procedure overschrijden transportvermogen tegenover de netbeheerder.

Rechtsbescherming bij juridische procedure overschrijden transportvermogen

Loopt er een juridische procedure tegen uw bedrijf voor het overschrijden van gecontracteerd transportvermogen? Dan is het van belang dat u de hulp van een advocaat of juridisch adviseur inroept. In het verleden wanneer een netbeheerder een juridische procedure voor overschrijding van het vermogen startte, kreeg deze gelijk bij de rechtbank. Hieruit bleek dat de netbeheerder rechtmatig het transportvermogen van de afnemer mag mag beperken tot wat er is afgesproken in het verleden. Voorwaarde is dat de netbeheerder moet aantonen dat net anders gevaar loopt om schade op te lopen of er mogelijk een storing voor het net kan ontstaan. De bewijslast hiervoor ligt bij de netbeheerder. Deze zal dus moeten aantonen dat er een dusdanige druk op het net bestond dat het vermogen beperkt moest worden. Om uw juridische kansen te vergroten is het daarom verstandig een advocaat of juridisch adviseur in te schakelen.

Bent u helaas terechtgekomen in zo’n situatie en bent u op zoek naar juridische bijstand? Bij Advocaatzoeken.nl helpen we u graag, zodat u op de juiste manier geholpen kan worden. Neem dus contact op of laat uw gegevens achter!

“De netbeheerder stelt uw bedrijf aansprakelijk voor gevolgschade bij derden door transport onderbreking. Onwaarschijnlijk, maar in potentie dus een enorme claim.“

Compensatie voor mislopen omzet en juridische kosten: massaclaim op komst?

Heeft u een verhoging van het transportvermogen aangevraagd, maar een weigering van de netbeheerder ontvangen? Of een juridische procedure overschrijden transportvermogen lopen? In al deze situaties zal er sprake zijn van inkomstendelving omdat de groei van uw bedrijf een halt wordt toegeroepen. Daarnaast zal er sprake zijn van onkosten, dan wel juridisch of wellicht technisch, door de aanschaf van alternatieve apparatuur (zoals een noodgenerator of accu’s).

Kunt u in dat geval gecompenseerd worden? Er zijn nog geen gevallen bekend van bedrijven die dit hebben geprobeerd, laat staan die het is gelukt. Wellicht zal dit in de toekomst mogelijk zijn, als de situatie zich verder ontwikkeld en het politieke klimaat hier meer ruimte voor geeft. Er lopen nu veel rechtszaken van bedrijven die schadeclaims neerleggen bij de Netbeheerder voor het te laat opleveren van een aansluiting.

Heeft u te maken met een beperking van transportvermogen en loopt uw bedrijf hierdoor omzet mis, of moeten er kosten gemaakt worden. Meld u dan hier aan om op de hoogte te worden gehouden van potentiële kans om dit terug te claimen bij de netbeheerder.

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *