Menu Sluiten

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  1. Gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijk of rechtspersoon die de Website gebruikt.
  2. Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen(van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).
  3. Content: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere digitale(tekst)bestanden.
  4. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet,winst of ander economisch nadeel.
  5. Website: de website van Zakelijkeenergietarieven.nl welke te bereiken is via de url http://www.zakelijkeenergietarieven.nl.
 2. Deze disclaimer is van toepassing op ieder gebruik van onze Website. Door de Website te gebruiken stemt de Gebruikerin met deze disclaimer.
 3. Zakelijkeenergietarieven.nl spant er zich voor in de Content van de Website regelmatig te actualiseren en/of aan tevullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de Content onvolledig en/of onjuist is.
 4. Zakelijkeenergietarieven.nl verschaft de Content van de Website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zondergarantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De Content is voor niet-commercieel gebruik bedoeld.
 5. Zakelijkeenergietarieven.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met hetGebruik van de Website of met de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen.
 6. Zakelijkeenergietarieven.nl is gerechtigd de (Content van de) Website te allen tijde naar eigen inzicht (laten) aanpassenof beëindigen zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden te zijn.
 7. Zakelijkeenergietarieven.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan de Website gekoppelde bestanden ofwebsites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van (de inhoud van) die websites of bestanden in.
 8. De Gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen de Gebruiker vanuit de Website verzendt. De Gebruiker vrijwaartZakelijkeenergietarieven.nl voor alle schade ter zake, daaronder mede begrepen eventueel door Zakelijkeenergietarieven.nl gemaakte kosten voor rechtsbijstand.
 9. De Gebruiker vrijwaart Zakelijkeenergietarieven.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders enhandelspartners tegen alle aanspraken van derden daaronder mede begrepen eventuele kosten voor rechtsbijstand, welke aanspraken zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de Website en haar inhoud door de Gebruiker, een eventuele inbreuk op een wettelijke regeling of de rechten van derden daaronder mede begrepen.
 10. Zakelijkeenergietarieven.nl behoudt zich het recht voor om de Gebruiker zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van de (verdere) toegang tot of het (verdere) Gebruik van de Website en/of van bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden, overigens zonder hiermee tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden te zijn.
 11. Zakelijkeenergietarieven.nl behoudt zich het recht voor om de omvang, functionaliteiten en bereikbaarheid van de Website van Zakelijkeenergietarieven.nl te allen tijde te wijzigen, te beperken of (in zijn geheel) te staken, overigens zonder hiermee tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden te zijn.
 12. Hoewel Zakelijkeenergietarieven.nl er alles aan doet om haar service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen onderhoudswerkzaamheden, de (verdere) ontwikkeling en/of storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. Zakelijkeenergietarieven.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van technische storingen of dataverlies.
 13. Zakelijkeenergietarieven.nl houdt zich het recht voor deze Disclaimer aan te passen. De laatste nieuwe versie van onze Disclaimer treft u telkens aan op onze website. Deze pagina is voor het laatst aangepast op [datum].