Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Zakelijkeenergietarieven.nl

Gevestigd aan de Reactorweg 47 te (3542 AD) Utrecht
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89810481

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zakelijkeenergietarieven.nl: de vennootschap onder firma Ezonn, tevens handelend onder de naam Zakelijkeenergietarieven.nl.
 2. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die een Energieovereenkomst met een Leverancier wenst aan te gaan en daarbij gebruik maakt van de dienstverlening van Zakelijkeenergietarieven.nl.
 3. Leverancier: een leverancier van gas en/of elektriciteit.
 4. Energieovereenkomst: de overeenkomst aangaande de levering van gas en/of elektriciteit tussen de Klant en een Leverancier.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Zakelijkeenergietarieven.nl, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Zakelijkeenergietarieven.nl uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Zakelijkeenergietarieven.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Zakelijkeenergietarieven.nl de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zakelijkeenergietarieven.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zakelijkeenergietarieven.nl in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zakelijkeenergietarieven.nl vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Klant met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Zakelijkeenergietarieven.nl gesloten overeenkomst in te stemmen.
 7. Zakelijkeenergietarieven.nl behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
  komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Klant en Zakelijkeenergietarieven.nl gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Zakelijkeenergietarieven.nl zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Zakelijkeenergietarieven.nl opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Zakelijkeenergietarieven.nl haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zakelijkeenergietarieven.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Zakelijkeenergietarieven.nl zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Zakelijkeenergietarieven.nl ontvangt een provisie van energieleveranciers en zal daarom geen kosten in rekening brengen bij de Klant.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Zakelijkeenergietarieven.nl eerst dan tot stand nadat Zakelijkeenergietarieven.nl een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Zakelijkeenergietarieven.nl slechts, indien deze door Zakelijkeenergietarieven.nl schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Klant daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. De Klant volmachtigt Zakelijkeenergietarieven.nl om namens hem (een) Energieovereenkomst(en) met (een) Leverancier(s) te sluiten, alsmede relevante informatie op te vragen bij netbeheerders, energieleveranciers en meetbedrijven.
 4. Het opzeggen door Zakelijkeenergietarieven.nl van de huidige Energieovereenkomst van de Klant bij de huidige Leverancier geschiedt slechts indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en voor zover de Klant Zakelijkeenergietarieven.nl daartoe heeft gemachtigd.
 5. De door de Klant aan Zakelijkeenergietarieven.nl verleende volmacht geldt tot wederopzegging.

ARTIKEL 5. TOTSTANDKOMING VAN ENERGIEOVEREENKOMSTEN

 1. Zakelijkeenergietarieven.nl maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst die door haar ten behoeve van de Klant met een Leverancier wordt gesloten. Zakelijkeenergietarieven.nl treedt daarbij slechts op als tussenpersoon.
 2. Zakelijkeenergietarieven.nl kan niet garanderen dat haar inspanningen zullen lijden tot het door de Klant beoogde resultaat. Op Zakelijkeenergietarieven.nl rust derhalve slechts een inspanningsverplichting.

ARTIKEL 6. UITVOERINGSTERMIJN

 1. Indien Zakelijkeenergietarieven.nl gegevens behoeft van de Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Klant alle benodigde gegevens aan Zakelijkeenergietarieven.nl ter beschikking heeft gesteld.
 2. Indien Zakelijkeenergietarieven.nl een termijn voor uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven uitvoeringstermijn is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Zakelijkeenergietarieven.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Zakelijkeenergietarieven.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Zakelijkeenergietarieven.nl behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER

 1. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn.
 2. De Klant is verplicht Zakelijkeenergietarieven.nl zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van substantiële wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het gas- en/of elektriciteitsverbruik, capaciteit en/of metergrootte.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Zakelijkeenergietarieven.nl aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Zakelijkeenergietarieven.nl daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Zakelijkeenergietarieven.nl beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal € 10.000,00 per geval. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zakelijkeenergietarieven.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Zakelijkeenergietarieven.nl kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Zakelijkeenergietarieven.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Klant en Leverancier die mogelijk voortkomt uit een door Zakelijkeenergietarieven.nl bemiddelde overeenkomst. Voorts aanvaardt Zakelijkeenergietarieven.nl geen aansprakelijkheid voor schade die de Klant lijdt als gevolg van boetes die worden opgelegd door de huidige Leverancier van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Indien de huidige Energieovereenkomst van de Klant door Zakelijkeenergietarieven.nl wordt gewijzigd, opgezegd en/of beëindigd dan wel een nieuwe Energieovereenkomst voor de Klant wordt gesloten, betreft deze Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Klant.
 4. Zakelijkeenergietarieven.nl is niet aansprakelijk voor schade van de Klant tenzij deze schade door Zakelijkeenergietarieven.nl opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.
 5. Eventuele boetes en opzegvergoedingen welke het gevolg zijn van een te late opzegging van de huidige Energieovereenkomst van de Klant, komen voor rekening en risico van de Klant, tenzij een te late opzegging te wijten is aan onzorgvuldig of verwijtbaar handelen van Zakelijkeenergietarieven.nl.

ARTIKEL 9. VRIJWARING

De Klant vrijwaart Zakelijkeenergietarieven.nl voor alle aanspraken met betrekking tot het te laat opzeggen of aansluiten van een Energieovereenkomst, het doorgeven van verkeerde meterstanden, het verzenden van een onjuiste (eind)afrekening, een te late oplevering van de aansluiting of andere handelingen die tot schade leiden voor de Klant het in gebreke blijven van derden, zoals netbeheerders, meetbedrijven en Leveranciers, daaronder mede begrepen.

 ARTIKEL 10. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Klant kan de met Zakelijkeenergietarieven.nl gesloten overeenkomst op ieder moment beëindigen. Beëindiging van de overeenkomst geschiedt door opzegging van de volmacht. Deze opzegging geschiedt door middel van aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, gerekend vanaf de datum waarop de Klant de opzegging heeft verzonden. De Klant dient het schrijven te richten aan: Zakelijkeenergietarieven.nl, Jacob Jonkerlaan 5, 3555JW, Utrecht.
 2. Contractuele verplichtingen die Zakelijkeenergietarieven.nl voorafgaand aan de beëindiging van de overeenkomst namens de Klant met een Leverancier is aangegaan, blijven onverminderd van kracht.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle door Zakelijkeenergietarieven.nl gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
  arrondissement van de vestigingsplaats van Zakelijkeenergietarieven.nl, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Zakelijkeenergietarieven.nl met de Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo | Algemene Voorwaarden en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl/.