Menu Sluiten

Wet milieubeheer

Per juli 2019 is de wet- en regelgeving verandert ten behoeve van het besparen van energie. In de Wet milieubeheer is naast de energiebesparingsplicht de informatieplicht geïntroduceerd. Deze informatieplicht houdt voor bepaalde bedrijven in dat ze moeten rapporteren. De inhoud van deze rapporten betreft de reeds getroffen energiemaatregelen. Met de introductie van deze plicht wil de overheid het proces van energiebesparing een boost geven. Daarnaast wordt er getracht bewustzijn te creëren bij de bedrijven, door het rapporteren zouden de bedrijven en instellingen actiever bezig zijn met het besparen van energie. De overheid is zich ervan bewust dat het nemen van deze maatregelen geld kost. Derhalve stelt de overheid dat de geïnvesteerde gelden zichzelf binnen 5 jaar na treffen terugverdienen. Door het treffen van de maatregelen investeert u in een verduurzaming van uw bedrijf.

Geldt de informatieplicht energiebesparing voor mij?

De plicht om te rapporteren over getroffen energiebesparende maatregelen geldt niet voor alle bedrijven. Aan de hand van enkele voorwaarden wordt er gekeken of u dient te voldoen aan voornoemde verplichting. De informatieplicht geldt voor bedrijven of instellingen die meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 per jaar verbruiken.

Zijn er ook uitzonderingen op de informatieplicht?

Het is echter mogelijk dat u met uw bedrijf onder een van de uitzonderingen valt. Deze uitzonderingen vallen onder een ander stramien aan wet- en regelgeving en dienen derhalve niet te voldoen aan de informatieplicht. De bedrijven die onder deze uitzondering vallen zijn:

  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het Co2-vereveningssysteem.
  • Bedrijven of instellingen die deelnemen aan EU ETS.
  •  Bedrijven of instellingen die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
  • Wet-milieubeheer type-c inrichtingen, die in het bezit zijn van een omgevingsvergunning.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de informatieplicht houdt?

Een plicht zonder toezicht en handhaving zou zinloos van bestaan zijn, daarom wordt er ook streng gecontroleerd op naleving van de wet- en regelgeving. Het bevoegde gezag is in veel gevallen de gemeente waarbinnen het bedrijf of de instelling zich begeeft. Bij grotere instellingen is het mogelijk dat de provincie in dat geval het bevoegde gezag is.

Het bevoegde gezag zal over het algemeen aan de hand van u rapportages beslissen hoe verder te handelen. Zo kan het gezag aanvullende vragen hebben aangaande de rapportage of over gaan tot een controlebezoek. Bij dit bezoek zullen de genomen maatregelen gecontroleerd worden.

Bij niet tijdig rapporten is hetzelfde bevoegde gezag bevoegd om handhavend op te treden tegen deze overtreding. Overtredingen van de informatieplicht worden over het algemeen gehandhaafd door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.